Nio kardinalers slutsats: Den klassiska romerska liturgin har aldrig förbjudits

Nio kardinalers slutsats: Den klassiska romerska liturgin har aldrig förbjudits

Den klassiska romerska liturgin, också känd som den tridentinska mässan, har länge varit föremål för debatt inom den katolska kyrkan. En av de stora frågorna har varit om mässan någonsin har förbjudits officiellt av påven eller andra auktoriteter inom kyrkan. Enligt en rapport från 1989 gjorde en kommission av nio kardinaler, inklusive kardinal Ratzinger (senare påve Benedictus XVI) och kardinal Stickler, som undersökte frågan i mitten av 1980-talet och drog slutsatsen att den klassiska romerska liturgin aldrig hade förbjudits.

Historien om den mysteriösa kommissionen

Rapporten om den nio kardinals-kommissionen publicerades först i tidskriften The Fatima Crusader i juni/juli 1989. Rapporten påstod att påven 1986 hade tillsatt en kommission av nio kardinaler för att undersöka den klassiska romerska liturgin och dess rättsliga ställning. Kommissionen fick två frågor att besvara: om påven Paul VI gav biskoparna befogenhet att förbjuda den traditionella mässan och om präster hade rätt att fira den traditionella mässan utan begränsningar, även mot sin biskops vilja.

En omstridd rapport

Men snart därefter publicerade en annan katolsk tidskrift, Inside the Vatican, ett brev från monsignor Perl från Ecclesia Dei-kommissionen i Rom, som satte ifråga rapportens legitimitet. Trots detta svarade tidskriften The Fatima Crusader med en kompetent motargumentering av monsignor Perls brev i sin vinterupplaga samma år. Ändå kvarstod en del osäkerhet för en del av läsarna.

Kardinal Sticklers bekräftelse

Men 1995 gav kardinal Stickler en föreläsning vid en konferens i New Jersey om den teologiska attraktionen av den tridentinska mässan. Under frågestunden efter hans tal fick han frågan om den nio kardinals-kommissionen och dess slutsatser om den klassiska romerska liturgin. Kardinal Stickler bekräftade då att han var en av de nio kardinalerna och att kommissionen enhälligt hade kommit fram till att den klassiska romerska liturgin aldrig hade förbjudits.

Fördelarna med den klassiska romerska liturgin

För många anhängare av den klassiska romerska liturgin är denna bekräftelse en viktig milstolpe i kampen för att främja och återuppliva den traditionella mässan. Under årtionden har det funnits en strävan efter att få erkännande för den klassiska mässan, och detta har varit särskilt utmanande i tider då många har varit ovilliga att tillåta återupplivandet av den.

Förespråkare av den klassiska mässan har ofta stött på hinder från kyrkliga myndigheter, som har hävdat att den traditionella mässan var förbjuden eller åtminstone inte längre tillåten. Men med bekräftelsen från kardinal Stickler och den kardinals-kommission som han var en del av, så har man fått en viktig auktoritet som kan användas för att argumentera för rätten att fira den klassiska mässan.

En växande popularitet

De senaste åren har intresset för den klassiska mässan ökat avsevärt, och det finns nu många församlingar runt om i världen som erbjuder denna form av mässa. I Sverige finns det också ett antal platser där man kan delta i en klassisk mässa, och det är tydligt att det finns ett växande intresse för denna traditionella liturgi.

Förspråkare för den klassiska mässan hävdar att den är mer vördnadsvärd, mer andlig och mer djupgående än den moderna mässan, och att den kan hjälpa människor att få en större förståelse för den katolska tron. Kritiker hävdar däremot att den klassiska mässan kan vara svår att förstå och att den kan verka främmande för många moderna katoliker.

En rik liturgisk tradition

Trots dessa olikheter i synen på den klassiska mässan, så är det tydligt att denna liturgiska form har en rik och djupgående tradition som har format den katolska kyrkan under århundraden. Genom att delta i den klassiska mässan kan man uppleva en del av den katolska kyrkans historia och tradition på ett mycket mer konkret sätt än vad som är möjligt i den moderna mässan.

Det finns också många kyrkliga konstverk, såsom statyer, målningar och kyrkobyggnader, som är specifika för den klassiska liturgin och som kan hjälpa en att förstå denna tradition på ett mer djupgående sätt. Genom att lära sig mer om den klassiska mässan och dess tradition kan man få en bättre förståelse för den katolska tron som helhet och för den roll som liturgin spelar i kyrkans liv och mission.

Slutsats

Den klassiska romerska liturgin har en lång och rik historia inom Kyrkan, och många anser att dess skönhet och andliga djup saknas i den moderna liturgin. Det finns platser runt om i världen där man fortsätter att fira den klassiska romerska liturgin, och intresset för den har ökat på senare år.

Det är dock viktigt att komma ihåg att återinförandet av den klassiska romerska liturgin också innebär en debatt kring dess fördelar och nackdelar, och att det inte finns någon enkel lösning på frågan. Det är upp till varje enskild församling och kyrkoledare att avgöra om de vill återinföra den klassiska romerska liturgin eller inte, och det är viktigt att man gör det med hänsyn till Kyrkans enhet och sammanhållning.