Kardinal Dante-Sällskapet

KARDINAL DANTE-SÄLLSKAPET är föreningen för Kristkonungens instituts svenska vänner. Detta förklarar sällskapets salesianska och benediktinska anda, men även dess starka devotion till jungfru Maria och hennes obefläckade avlelse. Länge verkade vi för en etablering av institutet i Sverige. Detta mål är i dag förverkligat. Vi verkar även för att den gregorianska, tridentinska eller äldre romerska liturgin skall bli mera känd och bättre förstådd också i Sverige.

ALLDELES SÄRSKILT arbetar vi för den traditionella latinska liturgins vård och fortbestånd, inte minst för en djupare förståelse av liturgins mening. Vi gör så utifrån insikten om den djupa samklang mellan gudomligt och mänskligt, mellan religion och kultur som utmärker katolsk jämvikt. Något sådant är emellertid inte möjligt utan en djup förståelse för, och verklig omsorg om den klassiska europeiska kulturen - den kultur vars främsta uttryck den klassiska bildningen sökte omfatta. Åtminstone måste en strävan i den riktningen gå hand i hand med kärleken till liturgin. Följaktligen söker vi uppmuntra denna strävan där den finns.

DEN HELIGA LITURGIN är inte endast det högsta jordsliga uttrycket för Guds självutgjutande kärlek; den är även det förnämsta uttrycket för den europeiska kultur, som sprang fram ur Evangeliet och tog form ovanpå den rika mänskliga väv, som antiken och folkvandringstiden efterlämnat. Liturgi och mänsklig odling är således oskiljaktiga. Benediktinerna, liturgins främsta vårdare och den europeiska kulturens efterantika fäder, har heller aldrig förstått saken annorlunda: deras orden har alltid utmärkt sig för sin liturgi och sina lärda. I detta hänseende liksom i så många andra utgör således benediktinordern en särskild förebild för oss. Därför ingår också omsorgen om vårt kulturarv och den klassiska bildningen som en naturlig del av vår strävan.

VÅR KÄRLEK TILL LITURGIN får sin högsta och egentliga mening först när den leder till ett fördjupat inre liv - med andra ord ett regelbundet och fördjupat gudsumgänge. Föreningen med Gud och med hans helgon, den heliga liturgin och den enskilda bönen, de kristna dygdernas utövande, studiet av den katolska teologin, av kyrkofäderna och av Bibeln, av kyrkans stora mystiker och kyrkolärare utgör så en enhet. Därför hoppas vårt sällskap jämte kärleken till den latinska liturgin kunna uppmuntra till ett kristligt liv och en fördjupad förståelse av den romersk-katolska tron.