Kristkonungens institut

KRISTKONUNGEN ÖVERSTEPRÄSTENS institut är ett sällskap för apostoliskt liv som lyder direkt under Rom ("av påvlig rätt"). Institutet leds av generalpriorn, franske msgr Gilles Wach, och generalvikarien, tyske msgr R. Michael Schmitz, vilken även är superior för institutets svenska apostolat. Institutets medlemmar för ett kanonialt liv och är således sekulärkaniker. Till institutet är en gren av systrar knuten, Jesu Överstepräst kungliga hjärtas tillbedjerskor. Institutet räknade år 2011 drygt 60 präster och 70 prästkandidater. Dess prästseminarium är beläget i Gricigliano utanför Florens.

Ordenskapitlet 2011
Ordenskapitlet 2011

KRISTKONUNGENS INSTITUT grundades av två franska abbéer 1 september 1990. Gilles Wach och Philippe Mora hade blivit vänner redan vid prästseminariet i Sienna, dit de båda sökt sig på den tid då den kände kardinal Siri ännu ledde det italienska ärkestiftet. Den unge abbé Wach prästvigdes 1980 av påven Johannes Paulus II, varefter han arbetade för den romerska kurians clerus-kongre- gation under kardinal Silvio Oddis ledning. Där kom han ofta i kontakt med prästkandidater som inte fann sig tillrätta i be- fintliga seminarier.

SAMTIDIGT HADE FADER Wach nära band till l'Opus sacerdo- tale, ett franskt nätverk av över femhundra församlingspräster, grundat av kanik Cattas 1963. Från detta kom regelbundet önskemål om ett franskspråkigt prästseminarium med tydlig romersk linje. Kardinal Oddi hade därför upprepade gånger föreslagit att hans unge medarbetare skulle grunda ett seminarium. Kardinalen menade med andra erfarna kyrkomän att ett sådant isåfall borde se ljuset inom ramen för ett prästinstitut. Men abbé Wach tyckte för egen del att det inte var hans uppgift i livet.

Villa Martelli i Gricigliano
Villa Martelli i Gricigliano

SEDAN HÄNDE DET något. 1990 beslutade abboten för det franska benediktinklostret Fontgombault (Solesmes kongrega- tion) att stänga sitt priorat i det florentinska Gricigliano. Man hade där köpt en rymlig patriciervilla, som i århundraden tillhört familjen Martelli. Ett mindre antal munkar hade bebott den i ett tiotal år, men nu ville fäderna sälja egendomen. Företrädesvis önskade man överlåta fastighetn för kyrklig verksamhet.

Prelat Perl
Besök av prelat Perl från den romerska kurian

TROTS HUSETS MYCKET dåliga skick erbjöd sig fader Wach att köpa egendomen. Ett antal prelater i den romerska kurian och prästerna i Opus sacerdotale hade förmått honom att ändra sig, och han letade nu efter ett hus. Gricigliano kom som ett tecken från ovan. Benediktinen och kuriekardinalen Augustin Mayer gav projektet sin välsignelse, och man sökte upp kardinalen- ärkebiskopen av Florens för att undfå dennes tillstånd att öppna ett ordenshus i hans stift. Denne välkomnade initiativet och därmed blev Gricigliano prästseminarium. Kristkonungens institut grundades strax härefter.

Koret
Koret i moderhusets kapell

REDAN UNDER INSTITUTETS allra första dagar fastställde monsignore Wach det tvåfaldiga syftet med det nya institutet: dels att skola prästkallelser i romersk anda och att förbereda dem för församlingsarbete, skolundervisning, andlig vägledning, och reträttpredikningar; dels, på längre sikt, att befrämja och sprida den kristna civilisationens såväl mänskliga som gudomliga rikedomar utifrån insikten om den djupa samklang som finns mellan kultur och religion, mellan natur och nåd.

Monsignor Schmitz
Monsignor R. Michael Schmitz predikar

DÄRMED UPPVISAR INSTITUTET tydliga likheter med oratoriet, det prästsällskap som Filip Neri grundade på 1500-talet och som kardinal Newman kom att tillhöra efter sin övergång till den katolska kyrkan. Det mildhetsideal som kommit att utmärka institutet skriver in sig i samma anda, men utgör samtidigt en bro mellan oratoriets helige grundare och institutets skyddspatron, den helige Frans av Sales. Institutets ljusblå färg minner om banden till detta framstående helgon.

Skärtorsdagen i Gricigliano
Skärtorsdagen i Gricigliano

DENNE VAR INTE endast en utomordentligt duglig biskop, en man av bön och kontemplation, en framgångsrik apologet. I en tid av oförsonlighet och begynnande jansenism kom han att kallas för den kristliga kärlekens lärare. I en tid av religionskrig sökte den helige Frans fastmer i allt förstå och vinna hjärtat hos dem han talade till. Han kunde sålunda skriva:

« Il faut grandement être attentif à la façon de proposer la doctrine catholique, en sorte que, la raison étant de notre côté, aussi l’apparence, le lustre et la beauté ne nous fassent point défaut. »

Stilla veckan vid seminariet
Stilla veckan vid seminariet

"Man måste fästa den största vikt vid det sätt som man framlägger den katolska läran på: när väl sanningen är på ens sida, återstår ännu skönheten och allt det som talar till hjärtat."

INSTITUTETS ADELSMÄRKE BESTÅR kanske främst i denna jäm- vikt, en jämvikt som särskilt betonar den mildhet och kärlek som en gång drog Palestinas folkmassor till Jesus, och som speglar den romanitas, den särskilda anda som genom århundradena utmärkt det katolska Rom men också påverkade barocken i hög grad.

Stilla veckan vid seminariet
Stilla veckan vid seminariet

ETT NATURLIGT UTTRYCKSSÄTT härför är den starka kärlek till liturgin som genomsyrar livet i institutets olika hus och kapell. Det är ingen tillfällighet att den helige Benediktus är institutets andra skyddspatron. Den särställning som liturgin åtnjuter inom benediktinorden är vida känd. Så även ordens med den europeiska civilisationen sammanflätade historia: man tänker osökt på Cluny, Solesmes och Beuron. Detta synsätt har institutet gjort till sitt eget. Inget tillåts komma före den heliga liturgin och den noggranna förberedelse som denna kräver såväl på det inre som på det yttre planet.

Levithögmässa i Gricigliano
Levithögmässa i Gricigliano

INSTITUTETS TREDJE SKYDDSPATRON är den helgonförklarade dominikanmunken Thomas av Aquino, doctor angelicus. I slutet av 1800-talet hade Leo XIII påmint kyrkan om hans betydelse för katolsk filosofi; det andra vatikankonciliet skulle komma att inskärpa behovet för prästkandidaterna att studera filosofin i ljuset av den thomistiska metoden. Vid institutets seminarium är detta en levande verklighet. Hit reser några av vår tids främsta thomister för att undervisa. I mötet med samtiden och en relativistisk antikultur visar sig den fasta grund som en thomistisk skolning ger ofta ovärderlig.

Besök från kardinalen av Florens
Besök från kardinalen av Florens

JÄMTE INSTITUTETS TRE heliga skyddspatroner står, ojämförlig, den saliga jungfrun Maria, Guds egen moder. Ingen stod Vår Herre närmare under hans jordsliga liv; ingen har i högre grad visat hur försakelse och lydnad av den treenige Guden förvandlas till upphöjelse i kärlek. I Gricigliano är kärleken till vår Fru påtaglig. Den genomsyrar seminaristens liv.

Prästkandidater i procession
Prästkandidater i procession

KRISTUS KONUNGEN ÄR dock institutets särskilde skyddspatron. Vad betyder då det? I sin tillbejan av den heliga treenigheten betonar kyrkan olika mysterier, olika aspekter av den ende Guden. När hon till exempel åkallar Jesus Kristus som konung understryker kyrkan att såväl himmel som jord tillhör Gud: Gud är både vår skapare och vårt mål; människans jordsliga liv kan inte skiljas från hennes himmelska bestämmelse; nåd och natur har vävts samman. Därför hör det till den sanna religionens kännetecken att den omsluter och berikar allt mänskligt. Institutets namn skall ses i detta ljus.

>Högtidlig procession vid kardinalsmässa
Högtidlig procession vid kardinalsmässa

FRÅN FÖRSTA BÖRJAN önskade Msgr Wach och abbé Mora, i dag seminarierektor, att institutet skulle verka i missionerna. Tidigt upprättades nära band till stiftet Mouila i Gabon, vars dåvarande herde, framlidne biskop Obamba, välkomnade institutet, som verkar där än idag. I flera år tjänstgjorde monsignore Wach själv som generalvikarie för det afrikanska stiftet.

Prästvigning
Prästvigning

DEN SJUNDE SEPTEMBER 2008, på Vår Fru av rosenkransens högtid, blev institutet genom dekret av den påvliga Ecclesia Dei-kommissionen ett genom påvlig rätt reglerat sällskap för apostoliskt liv. Institutet finns i dag i över 50 stift. Dess 60 präster verkar på tre kontinenter. Hösten 2008 uppgick institutets seminaristantal till 70.

Msgr Perl överlämnar upprättelsedekretet
Msgr Perl överlämnar upprättelsedekretet

LÄSAREN KAN ÄVEN finna följande upplysande engelska text på hemsidan för institutets nordamerikanska distrikt. Samt läsa mer om institutets generalvikarie och superior för Nordamerika, monsignor Michael R. Schmitz. Våren 2005 och 2008 besökte samme msgr Schmitz Sverige, varvid han mottogs i audiens av H.E. biskop Anders Arborelius.