Den romerska kalendern
i äldre rit

Kyrko- och helgonårets olika dagar är hierarkiskt ordnade efter grad av högtidlighet. I århundraden bestod denna ordning av:

  • större högtider av högre rang, duplex av 1:a klassen (1960: högtider av 1:a klassen);
  • större högtider av lägre rang, duplex av 2:a klassen (1960: högtider av 2:a klassen);
  • högtider av något lägre rang, duplex majus och duplex (minor) (1960: högtider av 3:e klassen);
  • mindre högtider, semiduplex (1960: högtider av 3:e klassen); mindre högtider av lägre rang, simplex (1960: feria med kommemoration);
  • samt dagar utan högtid, feria (1960: dagar av 4:e klassen).

Så som framgår ovan reformerades namnskicket 1960.1 Samtidigt avskaffades ett antal högtider. Av historie- och pietetsskäl är det naturligtvis värdefullt att förbli bekant med en under mycket lång tid traderad ordning, i synnerhet som denna enkelt låter sig översättas till 1960 års namnskick. Föreliggande kalender har därför behållit begreppen duplex o s v.2 Vidare uppges i kursiv stil sådant som i den romerska kalendern ännu återfanns 1954 men som inte medtogs i 1960 års kalender.


1 1955 ägde en första omfattande kalenderreform rum, varvid de flesta oktaver avskaffades (Cum nostra hac aetate). 1960 genomfördes en andra reform (Rubricarum instructum). Dessa förändringar införlivades 1962 i Johannes XXIII:s utgåva av Missale romanum. Den romerska kalendern reformerades redan 1965 och omstöptes i grunden 1969-70. [«]

2 Härvidlag följer vi benediktinerna i Le Barroux, vilkas omtyckta folkmissale utges med kyrkligt godkännande. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.