Kristkonungens Översteprästens institut
På biskopens inbjudan verkar Kristkonungens Översteprästens institut i Stockholms katolska stift alltsedan 2004. Den 1 november 2011 fick Sverige sin förste bofaste kanik från institutet. I dag verkar två institutskaniker stadigvarande i vårt land.

Till institutsprästernas uppgifter i vårt stift hör bl a att vara särskilda själasörjare för den äldre eller extraordinarie formen av den romerska riten. Utan att deras verksamhet fördenskull begränsar sig till den saken.

Denna sida informerar fr a om mässtiderna för institutets mässor i Lund respektive Stockholm.

*    *    *

LUND SÖNDAGAR Sjungen gregoriansk mässa varje söndag i Laurentiistiftelsens kyrka (södra Lund) kl. 12.30. Mässan föregås av vigvattenbestänkning. Mässtexten erbjuds alltid i svensk översättning. Möjlighet till bikt före mässan.

Superior: kanik Amaury MONTJEAN

*

STOCKHOLM SÖNDAGAR Mässa varje söndag i S:t Marouns kyrka (Sätra/Skärholmen) kl. 9.30. VARDAGAR Mässa varje dag: Tisdag och torsdag kl. 7.30. Måndag, onsdag och fredag kl. 18.30. Lördag kl. 9. Se även stiftets hemsida.

Ansvarig präst: kanik Marcus KÜNKEL

Superior: kanik Amaury MONTJEAN

*    *    *

Kristkonungens Översteprästens institut är ett sällskap för apostoliskt liv. Dess spriritualitet är salesiansk och benediktinsk. Institutets medlemmar för samtidigt ett kanonialt liv utan ordenslöften och är således sekulärkaniker. Till institutet är en gren av systrar knuten, vid vilken en ung svenska, syster Sandra-Marie av Guds kärleks skönhet, inträtt.

Institutets präster och oblatbröder lever i konventualhus och verkar vanligtvis i församlingar, vid vallfartskyrkor, skolor och liknande. Till institutets utmärkande drag hör att betona samklangen mellan nåd och natur, mellan religion och civilisation/kultur, mellan sanning, skönhet och det goda.

I detta är institutets särskilde skyddspatron, Frans av Sales, kärlekens apostel, förebilden för institutets varje aktivitet. Den salesianska jämvikten betonar även den mildhet och kärlek som en gång drog Palestinas folkmassor till Jesus. Öppenheten för evangeliet, omsorgen om liturgin och kärleken till vår nästa bildar således en naturlig helhet.

Institutet lyder kanoniskt direkt under Rom. Det leds av sin grundare och generalprior, msgr Gilles Wach, och av dennes generalvikarie, msgr R. Michael Schmitz. Superior för institutets svenska apostolat är kanik Amaury Montjean.

Institutet räknade år 2018 knappt 100 präster och lika många prästkandidater. Under 2019 beräknas nio nya präster motta vigningen. Institutets prästseminarium ligger i Gricigliano utanför Florens.
Kardinal Dante-Sällskapet har upphört.

Webmaster